ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 07644426969 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش، ساختمان ديپلمات. روبه روي هتل هليا. طبقه اول واحد 132 مراجعه نمایید.